دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1387

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی هوافضا کارشناسی آذری برزندیق فریبرز 8700223
1387 مهندسی هوافضا کارشناسی آریان پور مهسا 8707403
1387 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد آموزگار محمدرضا 8701244
1387 مهندسی هوافضا کارشناسی ابراهیمی ممقانی محمد 8700603
1387 مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل دکتری تخصیصی ابراهیمی کچوئی مسعود 8700196
1387 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد ابول پورمفرد امیرحسین 8701834
1387 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد احسنی امجد 8701424
1387 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد احمدی دستگردی کریم 8701254
1387 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد اخلاقی امیرمهدی 8701304
1387 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد امیدی همت امید 8701554

1 2 3 ... 11 بعدی