دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد آهنگر مهدی 8500654
1385 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد اثباتی امیرحسین 8500054
1385 مهندسی هوافضا کارشناسی احدی امیرحسین 8506473
1385 مهندسی هوافضا کارشناسی احمدی نژاد نوید 8506493
1385 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد اریان پور علی 8500214
1385 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد اصغری بهمبری مهدی 8500364
1385 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد اصفهانیان مهدی 8500374
1385 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد اعرابی جشوقانی جواد 8500394
1385 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد افشاری حامدحسین 8500444
1385 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد افضلی خشکبیجاری بابک 8500454

1 2 3 ... 8 بعدی