دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد ابوالفتحی نوبری نیلا 8404734
1384 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد احمدی علیرضا 8404854
1384 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد استادحسن سلمانی نیما 8404824
1384 مهندسی هوافضا کارشناسی بازارگان محمود 8413043
1384 مهندسی هوافضا کارشناسی باقری خشایار 8413333
1384 مهندسی هوافضا کارشناسی بختور فرزانه 8412943
1384 مهندسی هوافضا کارشناسی پاک حسین 8413313
1384 مهندسی هوافضا کارشناسی پرورش ریزی امیر حسین 8412913
1384 مهندسی هوافضا کارشناسی پرورش قاجار امیر علی 8413283
1384 مهندسی هوافضا کارشناسی پوستینی محمد جواد 8412873

1 2 3 ... 7 بعدی