دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد آذرنیا امیر حسین 8309124
1383 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد ابراهیم نژاد حسن 8309154
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی ابراهیمی امیر 8304833
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی احتشامی پیمان 8304663
1383 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد احمدی مجتبی 8309114
1383 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد اخوان طاهری بروجنی آزاده 8309054
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی اسمعیلی حمیدرضا 8304933
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی اشتهاردی امیرحسین 8304793
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی اصغرنیا مرضیه 8304863
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی امامی خلخالی آرزو 8304763

1 2 3 ... 6 بعدی