دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد کاوس فر سعید 8108854
1381 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد کشاورز باقری زهره 8108794

قبلی 1 2 3