دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد سامانی محمد 8108584
1381 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد سرد شتی حمیدرضا 8108724
1381 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد عاصی قاسم آبادی مهرداد 8108834
1381 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد علوی نسب سید احسان 8108784
1381 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد عوض سه قلعه محمدرضا 8108844
1381 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد قزل سفلو هادی 8108734
1381 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد محمدپور فتاحی اصغر 8108604
1381 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد محمدی رحمان 8108864
1381 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد محمودی علی 8108804
1381 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد معینی سجاد 8108744

قبلی 1 2 3 بعدی