دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد ابراهیمیان مجید 8108814
1381 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد اسرافیلیان سلطانی محمدرضا 8108754
1381 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد اسلامی محمد 8108684
1381 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد امانی ساسان 8108554
1381 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد ایرانی رهقی محسن 8108764
1381 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد بایرامیان عباس 8108694
1381 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد بلوکی حیدر 8108704
1381 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد جنتیان امیررضا 8108774
1381 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد حیدری ابیانه علیرضا 8108714
1381 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد دارابی احمد 8108564

1 2 3 بعدی