دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی هوافضا-ماشینهای فضایی کارشناسی ارشد حسین اهلی حمید 8009254
1380 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد خاوری نسب فروغ 8009404
1380 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد خسروی جن قشلاقی محمودرضا 8009454
1380 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد داور علی 8009464
1380 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد زندیه وکیلی شاهرخ 8009414
1380 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد سفیدگران مهران 8009504
1380 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد شهیار مریم 8009514
1380 مهندسی هوافضا-ماشینهای فضایی کارشناسی ارشد صارمی راد مرتضی 8009264
1380 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد عصار رضا 8009524
1380 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد فروردین وحید 8009424

1 2 بعدی