دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد رستمی سعداله 7909724
1379 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد ساریخانی ابولفضل 7909774
1379 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد سیفی پور وحید 7909784
1379 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد علوی پور مجتبی 7909814
1379 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد غریبی کلیبر سولماز 7909834
1379 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد محمدی محسن 7909844
1379 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد محمودیان نینا 7909794
1379 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد موسوی اشکوری شهاب الدین 7909754
1379 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد هوشمند عباس 7909854