دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد احمدی سیدعلی 9428774
1394 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری/آموزش محور کارشناسی ارشد حسینی بلوچی جواد 9404324
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد خوش احوال سمیرا 9404914
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آموزش محور کارشناسی ارشد شعبان پور نگار 9407014
1394 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری/آموزش محور کارشناسی ارشد صالح کندری کریم 9407514
1394 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی/آموزش محور کارشناسی ارشد صفرپور معین 9428824
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آموزش محور کارشناسی ارشد عموزادخلیلی علی 9408834
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آموزش محور کارشناسی ارشد قهرمانی شیدا 9409934
1394 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد گویلی کیلانه نارین 9410744
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد محسنی فرزانه 9410944

1 2 بعدی