دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آموزش محور کارشناسی ارشد شعبان پور نگار 9407014
1394 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری/آموزش محور کارشناسی ارشد صالح کندری کریم 9407514
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آموزش محور کارشناسی ارشد عموزادخلیلی علی 9408834
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آموزش محور کارشناسی ارشد قهرمانی شیدا 9409934
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آموزش محور کارشناسی ارشد نباتعلی زاده قلعه جوقی محمد 9412374