دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سنجش از دور/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیمی بروجنی جلیل 9400834
1394 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد ابراهیمی پور منور 9400844
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد احمدپورکچو ربابه 9400964
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد احمدی سیدعلی 9428774
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد اذری پیمان 9401104
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد اسمعیل نژادسلطانلو محسن 9401364
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد اصغری بیرامی بهنام 9401474
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد امین زاده حسین 9401914
1394 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد اکبری فراهانی نگین 9401734
1394 مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد برزگر مریم 9402444

1 2 3 ... 6 بعدی