دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی/آموزش محور کارشناسی ارشد نیک پرور بهنام 9207614
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد هاشمی نسب سیدمقداد 9207834
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور/آموزش محور کارشناسی ارشد واعظ موسوی سیدعلی 9207664
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد واعظی سمانه 9207674
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور/آموزش محور کارشناسی ارشد ورکیانی زاده معصومه 9207704
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد کاویاری فرناز 9205674
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد کبیری کوثر 9205704
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد کمالی فر نگین 9205924

قبلی 1 ... 6 7 8