دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد حسنی سیدبهزاد 9202074
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد حسنی سعید 9202064
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد حسنی بهنام 9202044
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد حسین پورایواتلو شهروز 9202114
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد حسینی سیده بهناز 9202164
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد حسینی عباس آبادی محمد 9202224
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد حق بیان سارا 9219444
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد حیدری حامد 9202264
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد خانبلوکی روزبه 9202364
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور/آموزش محور کارشناسی ارشد خلیل پور امیر 9202504

قبلی 1 2 3 4 ... 8 بعدی