دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد بشیرپور مرتضی 9201094
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد بیجندی مهرداد 9201244
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد پناهی وقار چیستا 9201354
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری/آموزش محور کارشناسی ارشد پیرحیاتی کیانوش 9201424
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری دکتری تخصیصی جانعلی پور میلاد 9220256
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد جعفری نرگس 9219384
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد جوینده مهر کامران 9201874
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد حاجی غلامی حمیدرضا 9201914
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد حبیبی رویا 9201954
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری/آموزش محور کارشناسی ارشد حسن زاده نازیلا 9202014

قبلی 1 2 3 ... 8 بعدی