دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد آذری امید 9200134
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی/آموزش محور کارشناسی ارشد آرامیده صادق 9200144
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد آزادمرد حبیب آبادی بهزاد 9200234
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی/آموزش محور کارشناسی ارشد آقا زیارتی فراهانی علی 9200544
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد آقابالائی امیر 9200494
1392 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد اسلامی مهرداد 9200344
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد اسمعیلی سهیل 9200414
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد اصفهانی مهدی 9200454
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد الهی پرست امیررضا 9200664
1392 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد بشیرپور مرتضی 9201094

1 2 3 ... 8 بعدی