دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد آقائی رضا 9000764
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد ابراهیمی مهر رضا 9000104
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد ابوالحسنی سمیه 9000124
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد احمدی مهدی 9000294
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد احمدی آرمین 9000234
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد اخوان ایرائی پگاه 9000344
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد اسمعیل پوراسطرخی هادی 9000594
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد اله بخشی هدا 9022744
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد اورعی منصور 9001064
1390 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد ایزکیان زاهده 9001134

1 2 3 ... 8 بعدی