دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد تسلیمی حسن 8807534
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد تیموری پا بندی مهدی 8806364
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد جعفری جلیل 8807514
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد جعفری گلدرق یونس 8807364
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد جوادی قاسم 8807484
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد حجازی اطاقسرا سیدعباس 8806934
1388 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد حسن زاده شاهراجی محسن 8807104
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد حیدری نیک علی رضا 8807144
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد خدادادیان علیرضا 8807494
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد خرم روز حامدرضا 8807524

قبلی 1 2 3 ... 6 بعدی