دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد آذری آرانی احسان 8807374
1388 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد اسماعیلی فرید 8807204
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد امیدوار محمد 8806724
1388 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد انصاری یاسر 8806374
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد اوجاقلو مصطفی 8806294
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد اکبرزاده ندامانی مهری 8807234
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد بشارت امید 8807034
1388 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد بنی بیات سعید 8807274
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد بهرامی مهدی 8807164
1388 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد پوریگان محمد 8807504

1 2 3 ... 6 بعدی