دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد ابذل علی 8601424
1386 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد برنا کامبیز 8606934
1386 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد پورعزیزی محمدابراهیم 8601744
1386 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد تشیع بهنام 8601444
1386 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد حسن پور کرانی مژ گان 8601764
1386 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد حقیقت طلب آتنا 8601754
1386 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد حقیقت مهر پریسا 8601114
1386 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد خادمی مهروز 8601364
1386 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد خوش گفتار محمدمهدی 8601154
1386 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد دانشگراصل سمیرا 8601634

1 2 3 ... 4 بعدی