دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد احدزاده سجاد 8500064
1385 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد اخطاری نیما 8500134
1385 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد اذرمهر محمدرضا 8500184
1385 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد اسمعیلی محمدرضا 8500324
1385 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری تخصیصی امیریان پوریا 8512726
1385 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد بابازاده نرگس 8500684
1385 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد بصیری آناهید 8500864
1385 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد بهرامی ئالا 8500934
1385 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد بهزادی سعید 8500954
1385 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد تهامی هدی 8501334

1 2 3 ... 5 بعدی