دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد آمیغ پی معصومه 8306264
1383 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد امیدی گرکانی ابراهیم 8308344
1383 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد امیری فرشاد 8306344
1383 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد امیریان پوریا 8308354
1383 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد امینی امیر شاهرخ 8306384
1383 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد پورشریفی علیرضا 8306314
1383 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد چهرقانی ابوالقاسم 8308364
1383 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد حسینی نوه احمد آبادیان علی 8306394
1383 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد خیرآبادی احد 8308394
1383 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد دل آرام دیزجی امیر 8306274

1 2 3 ... 5 بعدی