دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد فرنود احمدی فرشید 8107224
1381 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد قدس محسن 8108274
1381 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد قربانی عقیل آبادی مهرنوش 8108284
1381 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد محمدی احسان 8108294
1381 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد نوروزی روزبه 8107244
1381 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد کیانژاد تجنکی سیدعبداله 8107234

قبلی 1 2