دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد برنا کامبیز 8007624
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد جعفر آقایی اکرم 8007634
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد خیری خارزار معصومه 8007644
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد دربهشتی ندا 8007574
1380 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد درزی صغری 8008564
1380 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد دهقانی مریم 8008524
1380 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد ساعی جمال آباد موسی 8008534
1380 مهندسی عمران - سنجش از دور دکتری تخصیصی سرکارگراردکانی علی 8009906
1380 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد شاد روزبه 8008574
1380 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد صیدی مریم 8008584

1 2 3 بعدی