دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1375

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1375 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد به نبیان بهزاد 7505794
1375 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد جان نثاری لادانی مرتضی 7505844
1375 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد شفایی فرد شروین 7505854
1375 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد ظفری علی 7505864
1375 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد عمادعلی لطف اله 7505814
1375 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد قادرمزی کریم 7505824
1375 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد میلان لک اصغر 7505874