دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1374

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1374 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد شیخ صراف بابک 7405274
1374 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد عباسی مجید 7405284
1374 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد عسگری جمال 7405294
1374 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد قضاوی کورش 7405304
1374 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد مشهدی حسینعلی مسعود 7405314