دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1373

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1373 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد امیری سیمکویی علیرضا 7304604
1373 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد حاتم چوری یعقوب 7304614
1373 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد شریفی محمدعلی 7304624
1373 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد ملک محمدرضا 7304634
1373 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد وقری علی 7304644