دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد احدی نیا اکبر 7204514
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد افتابی مهدی 7204184
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد امینی جلال 7204484
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد حسینی محمد 7204534
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد خاکبازان ابوالفضل 7204544
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد دهقانی بنکی سیدابراهیم 7204494
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد زمزم داوود 7204154
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد صادقیان سعید 7204504
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد صمدزادگان فرهاد 7204474
1372 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد معمارزاده یحیی 7204164