دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد شاگری فریدون 7005094
1370 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد صدیقی مرتضی 7005114
1370 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد مجیدی حسین 7005134
1370 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد نیلفروشان فرامرز 7005174
1370 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد کیامهر رامین 7005124