دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1369

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1369 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد جباری سابق داود 6907244
1369 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد مظاهری وحید 6907254
1369 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد موسوی الکاظمی سیدعبدالحسین 6907264
1369 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد نانکلی حمیدرضا 6907274