دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1368

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1368 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد توکلی تختمشلو فرخ 6805184
1368 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد رجبی محمدعلی 6805194
1368 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد میرقاسم پور میراحمد 6800314
1368 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد نهاوندچی حسین 6805214