دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی صنایع- سیستم های مالی/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیمی امین یونس 9400824
1394 مدیریت کسب و کار (MBA)/ آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی ابنیک مهدی 9401014
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد اقاجانی احمد 9401594
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد جلالیان مهدی 9403494
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد حاجی رضائی مهدی 9403814
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد حق دوست سرشکه محدثه 9404434
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد خارستانی ابراهیم 9404644
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد خلیل لو بهروز 9404864
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد درختی دیزجی علی 9405024
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد رجائی مهنام 9428704

1 2 3 بعدی