دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد آقاجانی احمد 9401594
1394 مهندسی صنایع- سیستم های مالی/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیمی امین یونس 9400824
1394 مدیریت کسب و کار (MBA)/ آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی آب نیک مهدی 9401014
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد بران پوریا 9402414
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد بنکداری فاطمه 9402554
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد پارسائی فاطمه 9402754
1394 مدیریت کسب و کار (MBA)/ آموزش محور کارشناسی ارشد تلخ ابی مهدی 9403194
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد جلالیان مهدی 9403494
1394 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد حاجی رضائی مهدی 9403814
1394 مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان/ آموزش محور کارشناسی ارشد حدادی شادی 9404004

1 2 3 ... 6 بعدی