دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد آقاجانی احمد 9401594
1394 مهندسی صنایع- سیستم های مالی/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیمی امین یونس 9400824
1394 مدیریت کسب و کار (MBA)/ آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی آب نیک مهدی 9401014
1394 مدیریت کسب و کار (MBA)/ آموزش محور کارشناسی ارشد امیری مصطفی 9401884
1394 مهندسی صنایع- سیستم های مالی/ آموزش محور کارشناسی ارشد ایرجی امیر 9402094
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد ایزدی شبنم 9402104
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد بران پوریا 9402414
1394 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد برغندان مرضیه 9402474
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد بنکداری فاطمه 9402554
1394 مدیریت کسب و کار (MBA) کارشناسی ارشد بنی عامریان وحید 9428574

1 2 3 ... 8 بعدی