دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی صنایع- سیستم های مالی/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیمی امین یونس 9400824
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد حاجی رضائی مهدی 9403814
1394 مهندسی صنایع- سیستم های مالی/ آموزش محور کارشناسی ارشد رحمتی هما 9405444
1394 مدیریت کسب و کار (MBA) کارشناسی ارشد قائدی پور فرناز 9409624
1394 مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان/ آموزش محور کارشناسی ارشد محمدزاده قره شیران پرستو 9411014
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد وطنی مریم 9412984