دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی/آموزش محور کارشناسی ارشد عیسی زاده آقبلاغ مهدی 9204934
1392 مهندسی صنایع کارشناسی عینلو رباب 9216753
1392 مهندسی صنایع کارشناسی غنمی شقایق 9220693
1392 مهندسی صنایع کارشناسی فلاح محمدعلی 9217053
1392 مدیریت MBA کارشناسی ارشد قاضی نژاد پروری مهسا 9219864
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد قربانی بهارک 9219874
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد قسمتی مختار 9205464
1392 مهندسی صنایع کارشناسی گل محمدی محسن 9217663
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ مدیریت سیستمهای اطلاعات/آموزش محور کارشناسی ارشد گودرزی امیرسعید 9206154
1392 مهندسی صنایع کارشناسی لطفیان سیدمحمدامین 9217723

قبلی 1 ... 5 6 7 ... 10 بعدی