دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی صنایع کارشناسی محبوب خواه شیدا 9217773
1392 مهندسی صنایع کارشناسی محسنی بندپی ثنا 9220483
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد محمدقلی زاده اندواری حمیده 9206294
1392 مهندسی صنایع کارشناسی محمودی ثمین 9218013
1392 مهندسی صنایع کارشناسی مرادلو محمد 9218053
1392 مهندسی صنایع کارشناسی مرادی خوشبخت فاطمه 9218083
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد مرادین درخشنده 9206614
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد معمار مینا 9206744
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ملکی فاطمه 9206864
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مومنی طارمسری مسعود 9207034

قبلی 1 ... 5 6 7 8 بعدی