دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد یادگاری مهدی 9220164
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد یارمحمدی سامانی پیمان 9207914

قبلی 1 ... 4 5 6