دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد قربانی بهارک 9219874
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ مدیریت سیستمهای اطلاعات کارشناسی ارشد قسمتی مختار 9205464
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ مدیریت سیستمهای اطلاعات/آموزش محور کارشناسی ارشد گودرزی امیرسعید 9206154
1392 مهندسی صنایع کارشناسی لطفیان سیدمحمدامین 9217723
1392 مهندسی صنایع کارشناسی محبوب خواه شیدا 9217773
1392 مهندسی صنایع کارشناسی محسن زاده پریا 9217803
1392 مهندسی صنایع کارشناسی محسنی بندپی ثنا 9220483
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد محمدقلی زاده اندواری حمیده 9206294
1392 مهندسی صنایع کارشناسی محمودی ثمین 9218013
1392 مهندسی صنایع کارشناسی مرادلو محمد 9218053

قبلی 1 ... 5 6 7 ... 9 بعدی