دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی صنایع کارشناسی حسینی سیدهیژا 9214073
1392 مهندسی صنایع کارشناسی خاکان هما 9214303
1392 مهندسی صنایع کارشناسی خدابنده پوریا 9214363
1392 مهندسی مالی کارشناسی ارشد خراسانی صبا 9202424
1392 مهندسی صنایع کارشناسی خوش نیت مقدم سیدسعید 9220633
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد دهقان نیری الهه 9202774
1392 مهندسی صنایع کارشناسی دهقانی محمدآبادی زهرا 9214783
1392 مهندسی مالی/آموزش محور کارشناسی ارشد ذکری آزاده 9202844
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد رادفر الهه 9202864
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد رضائی کیوان 9203174

قبلی 1 2 3 4 ... 9 بعدی