دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مدیریت MBA /آموزش محور کارشناسی ارشد سلگی محمد 9203704
1392 مهندسی مالی/آموزش محور کارشناسی ارشد سهل البیع امین 9218664
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد سیامک منش نیما 9203824
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ مدیریت سیستمهای اطلاعات کارشناسی ارشد شوره چی نرگس 9204044
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد صادقی دستکی محسن 9219674
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد صباغ وحید 9204244
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد صمدی مریم 9204324
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد عسگرشهبازی مهیا 9204744
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد عسگرشهبازی مهسا 9204734
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد عشقی واسوکلائی محسن 9204764

قبلی 1 2 3 4 ... 6 بعدی