دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بابا امیرحسین 9200934
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد بابائی افسانه 9200944
1392 مدیریت MBA کارشناسی ارشد باقری زهرا 9200994
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد برخورداری فیروزآبادی مهدی 9201074
1392 مهندسی صنایع کارشناسی بوساک پدرام 9213243
1392 مهندسی صنایع کارشناسی پناهیان حمیدرضا 9222253
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد پورحبیب یکتا شارمی محمد 9219364
1392 مهندسی صنایع کارشناسی جعفری علی 9213763
1392 مهندسی مالی کارشناسی ارشد حاجی زاده سعید 9201904
1392 مهندسی صنایع کارشناسی حسان زهرا 9214003

قبلی 1 2 3 ... 9 بعدی