دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مدیریت MBA کارشناسی ارشد باقری زهرا 9200994
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ مدیریت سیستمهای اطلاعات کارشناسی ارشد برخورداری فیروزآبادی مهدی 9201074
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد پورحبیب یکتا شارمی محمد 9219364
1392 مهندسی مالی کارشناسی ارشد حاجی زاده سعید 9201904
1392 مهندسی مالی کارشناسی ارشد خراسانی صبا 9202424
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد دهقان نیری الهه 9202774
1392 مهندسی مالی/آموزش محور کارشناسی ارشد ذکری آزاده 9202844
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد رادفر الهه 9202864
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد رضائی کیوان 9203174
1392 مدیریت MBA /آموزش محور کارشناسی ارشد رفائی قدیمی مشهد محسن 9203244

قبلی 1 2 3 ... 6 بعدی