دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مدیریت MBA /آموزش محور کارشناسی ارشد آرمین راد سیاوش 9205024
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد آریافر توحید 9200214
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد آقاجان دستجردی سمیرا 9200504
1392 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد ارتشیدار سجاد 9200154
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اسمعیل زاده پیمان 9200394
1392 مهندسی صنایع کارشناسی اشکیتی امین 9212623
1392 مهندسی مالی کارشناسی ارشد اصغری آژیری سعید 9200444
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد افضلی بروجنی گلنارالسادات 9200484
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد اکبری قطار تورج 9200614
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ایپکچی سیدفرشید 9200844

1 2 3 ... 10 بعدی