دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 مهندسی صنایع کارشناسی آئینه وند سروناز 9112713
1391 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد آرمان مهر بهروز 9100384
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ مدیریت سیستمهای اطلاعات کارشناسی ارشد احسانی زارع عادله 9100174
1391 مهندسی صنایع کارشناسی احمدلو محمدامین 9112863
1391 مهندسی صنایع کارشناسی احمدی محمدمهدی 9112893
1391 مهندسی صنایع کارشناسی اسدی زهرا 9113043
1391 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اسکافی واقعی سیدهوتن 9100484
1391 مدیریت MBA /آموزش محور کارشناسی ارشد اشتهاردی شاه بیک محمدامین 9100524
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ مدیریت سیستمهای اطلاعات کارشناسی ارشد اعتمادی وحید 9100604
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد الهقلی یالقوزاغاج حجت 9100814

1 2 3 ... 14 بعدی