دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد آدرسی ابوالفضل 9000354
1390 مهندسی صنایع کارشناسی آذین پژمان 9010393
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد آزادی محسن 9000454
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد آزادی زهرا 9000444
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد آزادی نجف آبادی میلاد 9000464
1390 مهندسی صنایع کارشناسی آقامحمدزاده احسان 9010663
1390 مهندسی صنایع کارشناسی آگهی فر علیرضا 9010723
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ابراهیمی سیده روزیتا 9000064
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد ابوالمعصوم فرانک 9000164
1390 مهندسی صنایع کارشناسی احمدزاده آرمین 9022953

1 2 3 ... 16 بعدی