دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد آتشی خوئی آرشام 8806814
1388 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد آزادمنش سارا 8806174
1388 مهندسی فناوری اطلاعات _ مدیریت سیستمهای اطلاعات/آموزش محور کارشناسی ارشد آزادی بهروز 8807014
1388 مهندسی مالی کارشناسی ارشد ابطحی مهرجردی عطیه سادات 8807074
1388 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ابوطالبی امیرحسین 8814483
1388 مهندسی صنایع دکتری تخصیصی احمدی راد منا 8807856
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احمدی فرد آرمان 8814233
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احمدی نژاد مهسا 8818813
1388 مهندسی فناوری اطلاعات _ مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد ارمغان مهران 8806404
1388 مهندسی صنایع دکتری تخصیصی اسدزاده شروین 8808436

1 2 3 ... 18 بعدی