دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1387

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی آب روش لیلی 8705333
1387 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی آدین فرشاد 8704813
1387 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اتابیکی امیر 8705753
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اسلامی سیدرضا 8705313
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اشراق فاطمه 8705643
1387 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اعرابی فاطمه 8707154
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اللقیس محمدعلی 8707553
1387 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی امدادی نشتبان محمدرضا 8705773
1387 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد امیری فرد فرزانه 8707184
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی امینی ساسان 8705693

1 2 3 ... 11 بعدی