دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد آقاجانی سپیده 8604694
1386 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ابراهیم وندی علیرضا 8612073
1386 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی احدی دولت سرا بهاره 8611863
1386 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد احمدی ارد 8615784
1386 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اذری تاکامی مریم 8611793
1386 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ازادی زهرا 8611033
1386 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسدالهی محمدرضا 8617473
1386 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اعظمی عبداله 8612003
1386 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اقصائی سینا 8611583
1386 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی امینی چاشت خوارانی فروغ 8612063

1 2 3 ... 10 بعدی