دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی آزادی سهیل 8506573
1385 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی آقارحیمی رویا 8506703
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی ابوالقاسمی مهدی 8506433
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی ابوطالب امیرمسعود 8506453
1385 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی احمدی مرجان 8514133
1385 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اسدزاده شروین 8500274
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اسلامی پور رضا 8506613
1385 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسماعیل تبارنشلی حمیرا 8506633
1385 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اسماعیلی محمدامین 8500314
1385 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اقامجیدی لادن 8506713

1 2 3 ... 9 بعدی