دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد آسوده هرمز 8414324
1384 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد احمدی راد منا 8405044
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احمدی نژاد مصطفی 8414423
1384 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ارسنجانی محمدعلی 8406283
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی استوارراوری محیا 8406323
1384 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسعدی گلبرگ 8406343
1384 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسلانی بابک 8406403
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اسکندری پگاه 8406393
1384 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اعظمی ریزه ئی عبدالرحمن 8402054
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی امیرسلیمانی صابر 8406643

1 2 3 ... 12 بعدی