دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ابراهیمی مونا 8304123
1383 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ابراهیمی ترکی محمد 8304133
1383 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی ابوالفتحی نیلوفر 8304423
1383 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسلامی یاسمین 8304143
1383 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اعتباری فرهاد 8308744
1383 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اکبرقنادیان سارا 8304433
1383 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اکبری خدیجه 8304153
1383 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی براه مسعود 8304163
1383 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی بهرامی گروئی مریم 8304443
1383 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بیات مهدی 8308694

1 2 3 ... 7 بعدی