دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی وکیلی نیا مسعود 8106263
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی کثیری دزفولی رضا 8106203
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی کریمی پور مهدی 8106513
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی کیایی سیدمرتضی 8106523

قبلی 1 ... 4 5 6