دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی صادقی محمدحسین 8106123
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی صحرانوردی مهربانی محمد 8106453
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی عاقلی سعید 8106133
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی عالی قدر زهرا 8106463
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی عباس آبادی رضا 8106143
1381 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد عبداله زاده محمد رضا 8108514
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی عسکری گیلوائی پرهام 8106473
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی غیاثوند محمدخانی رقیه 8106333
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی فاطمی سیده مهشید 8106283
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی فتحعلی خانی آرش 8106483

قبلی 1 2 3 4 ... 6 بعدی