دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی حسنی سمیه 8106323
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی خرمالی عبدالکریم 8106413
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی دژکام جاسم 8106273
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی دیدبان پارسا 8106423
1381 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد دیوانی امین 8108504
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی راشدی نازنین 8106093
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی روحی پور اسماعیل 8106103
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی ستاری دیزجی اختای 8106433
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی شجاعی سید محمد حسین 8106113
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی شهروزی حمیدرضا 8106443

قبلی 1 2 3 ... 6 بعدی