دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی آزاداحیایی حدیثه 8106363
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احمدی طباطبایی زواره منصوره 8106353
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اشراق بهاره 8106063
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی انعامی علی 8106373
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی باقری امیررضا 8106073
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی بخشی فرکوش سودابه 8106383
1381 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بهمردی بهروز 8108494
1381 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی جلوه مصطفی 8106083
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی جلیلی منیره 8106393
1381 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی حسن خانی سمیه 8106403

1 2 3 ... 6 بعدی