دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی آقابگی سهیل 8006673
1380 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اخباری مهدیه 8006663
1380 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسدزاده عبداله 8006363
1380 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اصغری رمی فریده 8006373
1380 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد الهی مانی 8008774
1380 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی امام زاده سید ابوالقاسم 8006683
1380 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بهشتی پور بهنام 8006393
1380 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی پرهیزی شقایق 8006403
1380 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی پری آذر محمود 8006413
1380 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی پناه علی اشرف 8006693

1 2 3 ... 6 بعدی