دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی آبروش آرمین 7906943
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی احمدی سعیده 7906953
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی احمدی راد منا 7906963
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اخوان ضیابری محمدرضا 7906973
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اخوندزاد میثاق 7906983
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اعبداله محمد 7906993
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اقتداری نمین بابک 7907003
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی امیرسالاری گودرزی مهران 7907013
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اوانسیان آلوین 7907023
1379 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بهرام علی 7907383

1 2 3 ... 5 بعدی