دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1377

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی آبگینه چی سهیل 7706173
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی احمدی سید مجید 7706183
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اطلسی روشنی امیررضا 7706203
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی امیریان صدر سروش 7706213
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی باریکانی مهدی 7706223
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بلالی سمانه 7706233
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی پاشایی راد مازیار 7706243
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی پیامی هومن 7706253
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ترکمنی حمیدرضا 7706263
1377 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ثروتی محمدرضا 7706273

1 2 3 ... 5 بعدی