دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1376

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ابوالفضلی هانی الحسین 7606653
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسدزاده سیدمحمد 7606273
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی امیری امیرحسین 7606283
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی باقرپورحسنلویی امیر 7606293
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بانکیان تبریزی امیرعلی 7606303
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بایگان علی 7606313
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بخت یاوریان امیر 7606323
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی برادران نجار مهدی 7606333
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بریمانی ورندی فرزانه 7606343
1376 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بهوندی علی 7606353

1 2 3 ... 4 بعدی